۱) مالکیت سایت و خدمات:

مالک وب سایت کسی است که اقدام به خریداری سرویس و یا عقد قرارداد جهت انجام خدمات مربوطه را انجام داده است.

۲) پورتال کاربری:

تمامی درخواست ها به جهت مدیریت سرویس و یا تماس با پشتیبانی از طریق پورتال کاربری به آدرس hub.novinvision.com انجام میپذیرد.

۳) تحویل خدمات:

اطلاعات سرویس خریداری شده و یا دسترسی به مدیریت پروژه انجام شده به آدرس مندرج در متن قرارداد و یا ایمیل درج شده هنگام سفارش ثبت نام ارسال خواهد شد.

۴) نحوه ارتباط ‎طرف‏ین با هم:

ارتباط با نوین ویژن از طریق شماره های اعلام شده در وب سایت رسمی امکان پذیر خواهد بود.

۵) محدوده استفاده از منابع CPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram, و …

۵-۱ شرکت در تعرفه خود و یا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای شرکت برای عموم سرویسها در تعرفه درج شده است . لیکن موارد زیرنیز باید در نظر باشند.

۵-۲ ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی شرکت خواهد بود.

۵-۳ شرکت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

۵-۴ در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

۶) نحوه استفاده

سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد البته محدود به موارد زیر نیست: